Handelsbetingelser

Seneste opdateret 1. december 2019

Gyldighedsområde og omfang

Selvom der er begrænsninger til de garantier vi kan give, er din tilfredshed med vores samarbejde vigtig for os. Læs venligst handelsbetingelserne igennem bliv bekendt med vores betingelser, før der indgås en samarbejdsaftale. 

Handelsbetingelserne omfatter alle Yan&Co ApS produkter og ydelser og vil herefter blive betegnet som produktet. Aftagere af produkter og/eller ydelser leveret af Yan&Co ApS, betegnes som kunden

Alle ydelser og/eller produkter som leveres til kunden af Yan&Co ApS, udføres efter handelsbetingelserne. Kunden forventes at have bekendtgjort sig med handelsbetingelserne, samt accepteret handelsbetingelserne inden indgåelse af aftale. Handelsbetingelserne kan kun tilsidesættes ved eksplicit skriftlig aftale mellem kunden og Yan&Co ApS. 

Eventuel tvist om handelsbetingelserne, herunder tolkning, håndhævelse og opfyldelse af vilkår kan alene indbringes for Danske domstole i overensstemmelse med Danske værnetingsregler. 

Domænenavne og webhosting

Yan&Co ApS tilbyder ikke webhosting, domænenavne eller serverplads. Yan&Co ApS fungerer udelukkende som formidler af kundens køb og kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser der måtte fastsættes af udbyderen for købet. 

Tilbud

Tilbud givet af Yan&Co ApS er gældende 30 dage fra modtagelse med mindre andet er anført. 

Ønsker, ændringer eller tilføjelser der ikke er aftalt i det specificerede tilbud vil betragtes som ændringsønsker og er ikke omfattet af tilbuddet. Ændringer udføres til aktuel timepris eller aftales eksplicit mellem Yan&Co ApS og kunden. 

Levering

Produktet leveres på den af kunden angivne server, på det aftalte tidspunkt og efter de aftalte specifikationer. Nedenstående gør sig gældende uanset om det er Yan&Co ApS eller tredjepart der varetager driften af systemerne. Der tages forbehold for forsinkelser der skyldes 

 • Udeladelser eller mangelfuld information fra kunden 
 • Nedbrud 
 • Svigtende adgang til IT-systemer 
 • Ødelæggelse og/eller skadet data af i disse systemer 
 • Strømsvigt og/eller svigt i telekommunikation 
 • Lovindgreb 
 • Terror eller hærværk, uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, computervirus eller hacking 
 • Strejke, boykot, lockout eller blokade, uanset konfliktens årsag 
 • Andre forhold og omstændigheder der er uden for Yan&Co ApS kontrol 

Betaling

Samtlige priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet. 

Fakturering sker via e-mail eller brev. 

Priser angivet i valuta anden end dansk, er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato gældende valuta i Danske kroner. Yan&Co ApS forbeholder sig retten til at foretage justeringer af prisen for produktet og/eller ydelsen før betaling, såfremt ændringer i valutakursen finder sted. 

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at kræve ekstrabetaling for ethvert forhold, som følger dispositioner af kunden. Dette omfatter men er ikke begrænset til 

 • Rettelser og ændringer indsendt efter korrekturrunder 
 • Mangelfulde informationer vedrørende arbejdets karakter 
 • Overarbejde som følge af ændringsønsker der ikke allerede er omfattet af det oprindelige tilbud og aftale 

Yan&Co ApS er forpligtet til at oplyse kunden om eventuelle justeringer af prisen. 

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling. 

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at overgive udestående kreditforhold til tredjemands inkasso. 

Betaling der ikke er modtaget rettidigt vil blive påregnet 1,5 % rente per påbegyndt måned, samt et administrationsgebyr på DKK 100,00. 

Rettigheder

For køb af produkter / materiale der er udviklet til kunden, som ikke giver årsag til periodiske betalinger som leje eller lignende, overføres anvendelsesrettighederne for produktet / materialet til kunden. Yan&Co ApS bibeholder ophavsretten på disse produkter / materialer. 

For færdigudviklede moduler og/eller andre produkter der benyttes af Yan&Co ApS i produktion og udvikling af andre produkter er disse behæftet med ophavsret og tilhører udviklerne af disse. 

Ansvarsbegrænsning

Benyttelse af Yan&Co ApS produkter og/eller ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Yan&Co ApS påtager sig intet ansvar ifht. indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes og/eller modtages over Internettet. 

Yan&Co ApS fraskriver sig enhver form for skade eller tab, herunder inkluderet manglende mulighed for brug af produkter og/eller ydelser, som kunden måtte lide i forbindelse med kundens brug af produkter og/eller ydelser, uanset nærmere grund herfor, medmindre Yan&Co ApS har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt. 

Yan&Co ApS fraskriver sig enhver form for ansvar for 

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab 
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt 
 • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og eller rettet i korrekturrunder 
 • Force majeure forhold 

Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart

Med produkter der giver mulighed for, at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider efter overlevering af produktet gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Yan&Co ApS. 

Hvis andre end Yan&Co ApS eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer og/eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning og/eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning og/eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden. 

Forsinkelse i leverancer

Yan&Co ApS fraskriver sig ethvert form for ansvar overfor tab hos kunden som følge af forsinkelse i nogen del af Yan&Co ApSs leverance. 

Persondata

Kundeoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, registreres i Yan&Co ApSs kunderegister. Behandling af og omgang med af disse oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger. 

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i opgivne oplysninger, særligt adresse og e- mailadresse. Manglende meddelelse om ændringer i ovennævnte forhold vil blive betragtet som misligholdelse af eksisterende aftale. 

Yan&Co ApS fraskriver sig ethvert ansvar for kundens afbenyttelse af Yan&Co ApS produkter og/eller ydelser i forbindelse med behandling og/eller formidling af data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. 

Yan&Co ApS forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder såfremt der er tale om strafbare forhold og/eller aktiviteter i forbindelse med brug af produkter og/eller ydelser. 

Anvendelse ifht. markedsføringsmæssige aktiviteter

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at anvende de(t) fremstillede product(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter, i forbindelse med fremvisning af cases og markedsføringsmateriale. 

Afvisning af Handel

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at afvise at handle med ethvert website, individ, organisation eller virksomhed som repræsenterer hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab uden yderligere begrundelse. 

Enhver promovering af af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og føre til øjeblikkelig ophør af samarbejdsaftaler, uden ret til refundering. 

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at afvise at handle med en hver privat person og/eller virksomhed uden yderligere begrundelse. 

Accept af handelsbetingelser

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale og/eller ved betaling til Yan&Co ApS accepteres handelsbetingelserne mellem Yan&Co ApS og kunden. 

Yan&Co ApS forbeholder sig retten til, at ændre eller opdatere handelsbetingelserne uden forudgående varsel. 

Enhver form for ændring til handelsbetingelserne skal foregå på skift, skal accepteres og underskrives af kunden og Yan&Co ApS. 

Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til info@yanco.dk. 

Behandling af Persondata 

Oplysninger om behandlingen

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er: 

 • At assistere kunden omkring vedligeholdelse og udvikling af website 
 • At assistere kunden omkring integration til kundens tjenester hos kunden selv eller hos andre leverandører 
 • At analysere datatrafik på kundens systemer 
 • At lave datatransformation f.eks. i forbindelse med import/eksport fra systemer 

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen): 

 • Udvikling af ny funktionalitet 
 • Backup og genetablering 
 • Spamkontrol 
 • Fejlsøgning og test 
 • Analyse af datatrafik 
 • Dataoprydning 

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede: 

 • Almindelige personoplysninger som navn, e-mailadresser, telefonnumre, adresse, betalingsoplysninger, 
 • Finansielle transaktioner som købte varer, pris, dato og tidspunkt 
 • Besøgshistorik og besøgsmønstre 
 • Kommentarer, likes, kundeudtalelser og anmeldelser relateret til ydelser/produkter 

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede: 

 • Brugere (medarbejdere, freelancerer og leverandører) 
 • Kunder 
 • Besøgende 
 • Registrerede følgere og folk der kommenterer 

Instruks vedrørende behandling af personoplysninger 

Behandlingens genstand/ instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende: 

 • Vedligeholdelse af website implementeret i WordPress 
 • Backup og genetablering 
 • Udvikling og layout 
 • Test og verifikation af funktionalitet og udseende 
 • Installation og opsætning 
 • Integration til online tjenester og kundens systemer 
 • Support 
 • Styring af DNS 

Behandlingssikkerhed Sikkerhedsniveauet omfatter: 

 • Adgang efter arbejdsbetinget behov 
 • Adgangsstyring 
 • Kryptering 
 • Logning 
 • Backup og Genetablering 
 • Patching & opdatering 
 • Sårbarhedsstyring 
 • Risikostyring 
 • Leverandørstyring 
 • Kode versionering 

Betingelser for Serviceaftale 

Adgang til kundens installation

Såfremt løsningen hosting af løsningen ikke varetages af Yan&Co ApS vil det til en hver tid være kundens ansvar at holde Yan&Co ApS opdateret hvis noget af følgende opdateres 

 • Serveren hvorpå installationen hostes 
 • Adgangsoplysninger til filserveren (FTP Oplysninger) 
 • Adgangsoplysninger til databasen 
 • Adgangsoplysninger til Administrator adgang for WordPress’ kontrolpanel 

Godkendelse af installation

Da hver enkelt WordPress installation anses for unik og hostingudbyderes opsætninger kan være forskellige, sikrer vi os at vi kan levere vores ydelse til jer. 

Før serviceaftalen godkendes endeligt, kigger vi din/jeres installation igennem og sikrer, at vi har mulighed for at levere opdateringer til Jeres WordPress installation. 

Omfattede plugins

Ved påbegyndelse af kontrakten registreres samtlige installerede plugins. Disse vil være omfattet og supporteret af aftalen. 

Installation af plugins efter aftalens påbegyndelse, som godkendes og foretages af Yan&Co ApS vil automatisk være indbefattet af aftalen. 

Installation af plugins efter aftales påbegyndelse, som foretages af kunden, vil ikke være omfattet aftalen medmindre Yan&Co ApS godkender disse. Godkendelse sker ved forespørgsel til info@yanco.dk 

Omfattede temaer

Ved påbegyndelse af kontrakten registreres det aktive tema som vil være omfattet og supporteret af aftalen. 

Det kræves at det aktive tema er et child-tema, hvis dette er muligt, for at kunne omfattes af aftalen. Såfremt det aktive tema ikke er et child-tema, kan Yan&Co ApS assistere ifht. opsætning af dette. 

Det kræves at det aktive tema for installationen kan opdateres via WordPress kontrolpanelet for, at være dækket af aftalen. Temaer som skal downloades fra tredjepart og opdateres manuelt er ikke dækket af aftalen. 

Installation af nye temaer eller skift til et andet aktivt tema, skal godkendes af Yan&Co ApS for at være omfattet af aftalen. Godkendelse sker ved forespørgsel til info@yanco.dk 

Sikkerheds Monitorering

Sikkerheds monitorering og tiltag foretaget i forbindelse med sikkerhed på kundens installation(er) stiller ingen garanti mod hackere eller nedbrud. Yan&Co ApS tilbyder udelukkende forbedrende tiltag og stiller således ingen garantier ifht. sikkerheden. 

Yan&Co ApS fraskriver sig enhver form for ansvar for 

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab ifbm. den valgte sikkerhedsmonitorering og tilhørende service 
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information ifbm. valgte sikkerhedsmonitorering og tilhørende service 
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder e-mail udbyder 
 • Direkte og indirekte tab, her herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server som følge af eventuel hacking af serveren eller installationen 

Frekvens af opdateringer

Der opsættes monitorering af installationen som giver os besked når der ligger nye opdateringer klar til, at blive installeret. 

Nedenstående frekvenser er retningslinjer baseret på vores almindelige responstider, men er ikke en garanti for at en opdatering udføres inden for det givne tidsrum. 

Almindelige opdateringer

Opdateringer som ikke er af sikkerhedsmæssig karakter, udføres som udgangspunkt inden for 72 timer. 

Sikkerhedsmæssige opdateringer

Opdatering af sikkerhedsmæssig karakter, udføres som udgangspunkt inden for 24 timer. 

Backup Services

Såfremt opbevaringspladsen for backups leveres af kunden, accepterer kunden at det til enhver tid, er kundens ansvar at sikre at Yan&Co ApS er i besiddelse af de korrekte login oplysninger til den ønskede backup service, samt at der er plads tilgængelig til, at lave backup. 

Yan&Co ApS fraskriver sig enhver form for ansvar for 

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab ifbm. den valgte backup service 
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information ifbm. valgte backup service 
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder e-mail udbyder 

Backup af data før opdateringer

Vi sikrer som udgangspunkt, at vi har en backup af data før der påbegyndes opdateringer, så vi kan nulstille og gå tilbage til før opdateringen blev installeret. 

Daglig backup

Der tages dagligt backup af dine data, som bliver uploadet til vores cloud-løsning. Vi holder 30 dages backup af dine data. 

Fejl under opdateringer

Når software opdateres af deres respektive udviklere kan der fra tid til anden forekomme fejl eller mangler i udviklernes kode. 

Opdatering af plugins og temaer udviklet af Yan&Co ApS

Fejl der måtte opstå som følge af opdateringer i plugins og temaer, udviklet af Yan&Co ApS er dækket af serviceaftalen. 

Fejl opstået i forbindelse med opdateringer og udvikling af ny funktionalitet, på ønske fra kunden, er ikke omfattet af aftalen med mindre dette aftales eksplicit og på skrift. 

Opdatering af WordPress, plugins og temaer udviklet af tredjepart

Skulle en opdatering af WordPress, plugin eller tema være årsag til fejl på kundens installation, vil Yan&Co ApS gendanne den version af WordPress, plugin eller temaet som lå på serveren før installationen. 

Yan&Co ApS modificerer og vedligeholder hverken tredjepart plugins, temaer eller selve WordPress og kan således ikke drages til ansvar for opdateringer i kode fra tredjepart. 

En hver fejl som måtte være forårsaget af tredjeparts tema, tredjeparts plugins eller selve WordPress, vil således ikke blive rettet af Yan&Co ApS men skal rettes af udvikleren, af softwaren. Yan&Co ApS sørger udelukkende for at opdateringen annulleres og kan afvente, at opdateres så snart udvikleren har rettet fejlen. 

WordPress funktionalitet

Yan&Co ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af WordPress, da det udelukkende er WordPress selv som vedligeholder deres kode. 

Skulle en opdatering af selve WordPress medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Yan&Co ApS tilbyde at gendanne versionen af WordPress, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager. 

Tema funktionalitet og udseende

Yan&Co ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet og/eller udseende som følge af opdatering af tredjepart tema, da det udelukkende er udviklerne af dette, som vedligeholder deres kode. 

Skulle en opdatering af et tredjepart tema medføre tab eller ændring af funktionalitet og/eller udseende, kan Yan&Co ApS tilbyde at gendanne versionen af pluginnet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager. 

Plugin funktionalitet

Yan&Co ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af tredjepart plugins, da det udelukkende er udviklerne af disse, som vedligeholder deres kode. 

Skulle en opdatering af et tredjepart plugin medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Yan&Co ApS tilbyde at gendanne versionen af pluginnet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager. 

Specialtilpassede plugins

Plugins hvor selve koden er modificeret eller på anden måde tilpasset ud over et plugins basis funktionalitet kan ikke supporteres, da det udelukkende vil være udvikleren af disse udvidelser og / eller modifikation som vedligeholder disse. 

Således vil alle specialtilpassede modifikationer i plugins som udgangspunkt gå tabt som følge af opdateringer. 

Såfremt plugins måtte indeholde specialtilpasset kode, er det kundens ansvar at gøre Yan&Co ApS opmærksom på dette. Plugins som Yan&Co ApS selv måtte have modificeret er Yan&Co ApSs ansvar. 

Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart

Hvis andre end Yan&Co ApS eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer og/eller redigerer plugins, temaer eller WordPress og dermed ødelægger design, opsætning og/eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning og/eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden særskilt af serviceaftalen. 

Kundens egne opdateringer

En hver opdatering af plugins eller WordPress fra kundens side af vil ikke være omfattet af service aftalen og fejl som følge heraf, vil således heller ikke være omfattet. 

Skulle fejl opstå på baggrund af, at kunden selv 

 • Opdaterer og/eller installerer plugin(s) 
 • Opdaterer og/eller installerer tema(er) 
 • Opdaterer og/eller installerer WordPress 

Vil disse skulle rettes til aktuel timepris. 

Support Tid

Support tid der er inkluderet i serviceaftalen kan anvendes almindelige support opgaver, det er f.eks.

 • Opsætning og ændringer til indhold 
 • Installation og opsætning af plugins 
 • Import og eksport af indhold 
 • Rådgivning om videreudvikling af hjemmesiden/webshoppen 

Timerne kan ikke bruges til udviklings opgaver. 

Supporttid skal anvendes inden for den gældende måned og kan ikke føres videre til efterfølgende måneder. 

Hvis du nærmer dig grænsen for support timerne i din serviceaftale, giver Yan&Co ApS dig besked så du har mulighed for at vælge om en support opgave skal vente til efterfølgende måned eller udføres til aktuel timepris. 

Skulle Yan&Co ApS glemme at gøre kunden opmærksom på at kunden har nået grænsen for den gældende support tid, faktureres kunden ikke. 

Åbningstider

Den generelle åbningstid for almindelige support henvendelser er 

 • Mandag – Torsdag, kl. 9.00 – 16.00 
 • Fredag, kl. 9.00 – 15.00 
 • Lørdage, søndage og ferie-/helligdage, lukket eller i begrænset omfang 

Der vil i et vist omfang også blive besvaret support henvendelser udenfor ovennævnte tidsrum dog uden yderligere specifikation af tidsrum for dette. 

Kritiske support henvendelser som hvis et website er nede eller ved kritiske systemfejl håndteres hurtigst muligt. 

Perioder og fornyelse 

Månedlige serviceaftaler

Månedlige serviceaftaler løber fra d. 1 i den kommende måned til d. 1. I måneden efter. Således vil en aftale der indgået f.eks. d. 23. Februar løbe fra d. 1. Marts til og med d. 1. April. 

Årlige serviceaftaler

Årlige serviceaftaler løber fra d. 1. i den kommende måned til d. 1. i samme måned, næste år. Således vil en aftales indgået f.eks. d. 23. Februar løbe fra d. 1. Marts til og med d. 1. Marts året efter. 

Fornyelse af serviceaftale

Serviceaftaler fornyes automatisk medmindre kunden opsiger aftalen. 

Betalinger

Betalinger vil ikke blive tilbagebetalt hverken helt eller delvist, såfremt kunden vælger, at opløse samarbejdet eller annullere serviceaftalen. 

Generelle Handelsbetingelser

Ved indgåelse af serviceaftalen accepterer kunden samtidig de gennerelle handelsbetingelser for Yan&Co ApS. 

Fravigelser

Eventuelle fravigelser fra betingelserne skal foreligge i form af eksplicit skriftlig aftale mellem Yan&Co ApS og kunden. 

Opsigelse af abonnement og ophør

For månedlige serviceaftaler gælder det at disse skal opsiges senest 10 dage før en ny periode begyndes. 

For kvartal, halv- eller helårlige serviceaftaler gælder det at disse skal opsiges senest 30 dage før en ny periode begyndes. 

Opsiges serviceaftalen efter den angivne frist, vil kunden blive faktureret for den næste måned. 

Serviceaftaler løber efter aftale mindre andet skriftligt aftales og vil automatisk blive fornyet med mindre disse opsiges. 

Serviceaftaler kan opsiges med 1 måneds varsel fra Yan&Co ApS side og eventuelt overskydende abonnement tilbagebetales senest 1 måned efter opsigelsen af serviceaftalen. 

Serviceaftaler der opsiges af kunden, kan ikke resultere i en tilbagebetaling af overskydende abonnement. 

Serviceaftaler kan ophøre med øjeblikkelig virkning hvis der forefindes brud eller mislighold på betalings-, handelsbetingelserne og/eller samarbejdsaftalen for den pågældende service. 

Serviceaftale der ophøres som følge af brud eller mislighold på betalings-, handelsbetingelserne og/eller samarbejdsaftalen kan ikke resultere i en tilbagebetaling af overskydende abonnement. a

Persondata

Det er en betingelser at der på den servicerede hjemmeside ikke opbevares andet end almindelige persondata og dermed ingen følsomme persondata med mindre andet aftales. 

Det er kundens ansvar at oplyse Yan&Co om forholdene og typen af persondata såfremt der opbevares personfølsomme data på hjemmesiden.